Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.M.I. Bedrijfsmeubels Import Nederland B.V., handeld onder de naam BMI Kantoormeubelen, hierna te noemen BMI gevestigd en kantoorhoudende te (2718 RC) Zoetermeer aan de Goudstraat 2.

 

Artikel 1 | Algemene gelding

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding (offerte) en overeenkomst met BMI en staan gepubliceerd op onze website, een afschrift is altijd gratis opvraagbaar.
 2. Afwijkende voorwaarden verbinden BMI alleen indien deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door BMI.
 

Artikel 2 | Offertes, totstandkoming overeenkomst en afwijkingen van overeenkomst

 1. Een aanbieding tot het leveren van goederen is geheel vrijblijvend. Tenzij anders aangegeven, heeft een aanbieding van BMI een geldigheid van één maand, waarna de aanbieding vervalt.
 2. Door schriftelijke aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever dan wel door de feitelijke levering van goederen ontstaat een overeenkomst tussen BMI en de opdrachtgever.
 3. BMI staat er niet voor in dat zich in het geleverde geen afwijkingen zullen voordoen met betrekking tot de in de aanbieding (offerte) vermelde gegevens. Opdrachtgever is er zich van bewust dat BMI leverancier is van onder andere gebruikte goederen.
 4. BMI behoudt zich het recht voor om binnen 5 dagen na aanvaarding van de opdracht, de opdracht schriftelijk te herroepen.
 5. Indien een opdracht door BMI schriftelijk dan wel door feitelijke levering is aanvaard, wordt deze aanvaarding geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij opdrachtgever binnen tien dagen na verzending schriftelijk van zijn bezwaren doet blijken.
 

Artikel 3 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. BMI zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover de uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BMI het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, te denken valt aan transport.
 3. BMI wordt gevrijwaard door opdrachtgever voor elke aansprakelijkheid vanwege de levering van goederen, te denken valt hierbij aan de levering op enige plaats aangegeven door opdrachtgever, zodat BMI geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt vanwege de levering van goederen op de plaats die is aangegeven door opdrachtgever.
 

Artikel 4 | Aanvaarding levering

 1. Opdrachtgever aanvaardt de levering van goederen zoals deze ter plekke wordt aangeboden door BMI, waarbij uitdrukkelijk is gemeld dat sprake is van levering van gebruikte goederen voor zover partijen dit overeengekomen zijn.
 2. Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de levering van de goederen zonder tijdsverstoring wordt aanvaard indien BMI tijdig de levering vooraf heeft aangekondigd.
 

Artikel 5 | Wijziging van de overeenkomst

BMI is gerechtigd de door opdrachtgever aangewezen gebruikte goederen te vervangen door vergelijkbare goederen indien BMI hierover vooraf contact heeft gehad met opdrachtgever. Opdrachtgever aanvaardt de goederen bij levering in de staat zoals deze wordt aangeboden.

 

Artikel 6 | Klachten en klachttermijn

 1. Klachten over de geleverde goederen dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na aanvaarding van de levering te worden gemeld aan BMI.
 2. Indien door BMI is bepaald dat de klacht gegrond is, zal BMI de klacht herstellen voor zover in redelijkheid van haar kan worden verwacht. Indien opdrachtgever op enigerlei wijze de klacht hersteld dan wel door een derde laat herstellen zonder BMI de mogelijkheid te bieden deze klacht te verhelpen, dan is BMI niet meer gehouden tot enig herstel.
 3. Een melding van een klacht door opdrachtgever ontslaat opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichting. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.
 

Artikel 7 | Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW tenzij anders vermeld. Indien partijen bij het tot stand komen van een overeenkomst voor de gehele opdracht een vaste prijs zijn overeengekomen, geldt deze prijs exclusief BTW en eventuele kosten is. Eventuele kosten kunnen bestaan uit leveringskosten dan wel overige kosten die betrekking hebben op de levering van de goederen.

 

Artikel 8 | Betaling

 1. Het volledige aankoopbedrag dient vóór de levering en binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
 2. Betaling dient plaats te vinden zonder opschorting, compensatie, korting, aftrek of verrekening.
 3. Door de opdrachtgever gedane betalingen worden verrekend in de eerste plaats met de verschuldigde handelsrente en kosten en voorts verrekend met de ´oudste´ vorderingen.
 4. Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hierna de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 5. BMI is te allen tijde gerechtigd te bepalen dat de opdrachtgever een door BMI vast te stellen aanbetaling voldoet, voordat BMI met activiteiten van de levering van de goederen aanvangt.
 

Artikel 9 | Incassokosten

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Is de opdrachtgever een rechtspersoon of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan is die opdrachtgever in ieder geval verschuldigd (waarbij in sommige gevallen BTW is verschuldigd):
  • 15% (minimaal € 40,00) over de eerste € 2.500,-
  • 10% over de volgende € 2.500,-
  • 5% over de volgende € 10.000,-
  • 5% over de volgende € 190.000,-
  • 0,5% over het meerdere (max. totaal € 6.775,00)

  De opdrachtgever die natuurlijk persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is in ieder geval verschuldigd (waarbij in sommige gevallen BTW is verschuldigd):

  • 15% (minimaal € 40,00) over de eerste € 2.500,-
  • 10% over de volgende € 2.500,-
  • 5% over de volgende € 5.000,-
  • 1% over de volgende € 190.000,-
  • 0,5% over het meerdere (max. totaal € 6.775,00)
 2. BMI behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om naast de te vorderen incassokosten schadevergoeding te vorderen.
 

Artikel 10 | Aansprakelijkheid

 1. BMI is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit van de geleverde goederen voor zover deze betrekking heeft op de levering van gebruikte goederen.
 2. Opdrachtgever kan op verzoek voorafgaande aan de levering kennisnemen van de staat van de gebruikte goederen.
 3. Opdrachtgever aanvaardt de gebruikte goederen in de staat zoals deze door BMI wordt geleverd.
 4. BMI is nimmer aansprakelijk voor schade bij levering van de goederen bij opdrachtgever dan wel schade aan derden.

 

Artikel 11 | Eigendomsvoorbehoud

  1.  Op alle leveringen van BMI is eigendomsvoorbehoud van toepassing, alle goederen blijven eigendom van BMI totdat het volledige aankoopbedrag voldaan is.

 

Artikel 12 | Toepasselijk recht

 1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van een burgerlijke rechter zal elk geschil tussen BMI en opdrachtgever worden voorgelegd aan de Rechtbank BMI dit ter keuze van BMI.
 2. Op elke overeenkomst tussen BMI en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 

Artikel 13 | Wijziging van de voorwaarden

 1. BMI is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van het in werking treden. BMI zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.